This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavı Konuları İndir – Antropoloji

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Dersleri- Antropoloji (İndirmek İçin Linke Tıklayınız)

 1. Antropolojinin Tanımı

 2. Antropolojinin Yaklaşımı ve İlkeleri

– Bütüncülük

– Evrensellik

– Uyarlanma

– Bütünleşme

– Kültürel Görecelilik (Rölativizm)

– Karşılaştırmacılık

 3. Antropolojinin Alanları

·Sosyal-Kültürel Antropoloji

·Biyolojik Antropoloji

– Primatoloji

– Paleoantropoloji (İnsan Paleontolojisi)

– Biyoarkeoloji

– Fiziksel Antropoloji

– Adli Antropoloji

– Popülasyon Genetiği

·Arkeoloji

·Dil Antropolojisi (Linguistik)

·Etnoloji

 4. Antropolojinin Amacı

– Batı Dışı Paradigmaya Bakmak

– Kültürel Çeşitliliği İçeriden Analiz Etmek

 5. Antropolojinin Yöntemi

·Hermeneutik (Yorumlamacılık)

·Katılımlı Gözlem

– Emik Yaklaşım

– Etik Yaklaşım

·Yeni (Hikâyeci) Etnografya

·Kültür Aşırı Çalışma

 6. Kültür

 7. Kültürün Özellikleri

Hem Evrensel Hem de Özeldir

Kapsayıcıdır

Toplumsaldır

Bir Soyutlamadır

Tarihseldir ve Süreklilik İçinde Bir Olgudur, Dinamiktir, Değişmeye Tâbidir

Öğrenilir

İhtiyaçları Giderici ve Doyum Sağlamaya Yönelik Bir Yapıdır

Bir Bütündür ve Bütünleştiricidir

Sembolik Bir Sistemidir

Hem Maddî Hem Manevî Yönü Vardır ve Bu İki Öğe Arasında Karşılıklı Bir Etkileşim Mevcuttur

Doğal ve Toplumsal Dünya İle Aramızdaki Çevirmendir

Doğaya El Koyar

– Bir İdealler Sistemidir

Bir Uyarlanma Tarzıdır

Hem Uyarlayıcı Hem de Uyum Bozucudur

 8. Kültürel Süreçler

– Kültürleme

– Kültürel Yayılma

– Kültürleşme

– Kültür Yozlaşması

– Kültürlenme

– Kültür Şoku

– Zorla-Kültürlenme

– Kültürel Özümseme

– Kültürel Değişme veya Kültür Değişmesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavı Konuları İndir-Sosyal Psikoloji

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Dersleri- Sosyal Psikoloji (İndirmek İçin Linke Tıklayınız)

1. Sosyal Psikolojinin Tanımı

2. Sosyal Psikolojide Kullanılan Yöntem ve Teknikler

– Korelasyon

– Doğal Gözlem

– Survey

– Arşiv Araştırması

– Deneysel Yöntemler

 3. Sosyal Psikolojide Kavramlar

– Sosyal Biliş

– Sosyal Algı

– İzlenim Oluşturma

– Atfetme

– Sosyal Etki

– Azınlık Etkisi

– Uyma (Konformite)

– Kabul Etme

– İtaat

– Grubun Bireyin Davranışları Üzerindeki Etkisi

– Normatif Etki

– Kültür

– Kültürleme

– Kültürleşme

– Tutum

– Kişilerarası Çekicilik

– Saldırganlık

– Engellenme

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavı Konuları İndir-Felsefe

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Desleri- Felsefe (İndirmek İçin Linke Tıklayınız)

 1. Felsefenin Tanımı

 2. Felsefenin Alanları

– Varlık Felsefesi (Ontoloji)

– Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

– Ahlak Felsfesi ve Etik

– Siyaset Felsefesi

– Eğitim Felsefesi

– Sanat Felsefesi ve Estetik

– Din Felsefesi

– Değerler Felsefesi (Aksiyoloji)

– Mantık (Logic)

 3. Felsefede Akımlar

·Varlığı (Ontolojiyi Ele Alan Akımlar

– Realizm

– Materyalizm

– İdealizm

– Düalizm

– Panteizm

– Monizm

– Spiritüalizm

– Nihilizm

– Taoizm

.Bilgiyi (Epistemolojiyi) Ele Alan Akımlar

– Pozitivizm

– Rasyonalizm

– Ampirizm

– Septisizm

– Relativizm

– Kritisizm

– Entiüsyonizm

– Dogmatizm

–Fenomenoloji

 4. Doğa Filozofları

 5. Sofistler

 6. Felsefenin Yöntemleri

– Tümevarımsal Yöntem

– Tümdengelimsel Yöntem

– Diyalektik Yöntem

– Analitik Yöntem

– Birleştirici Yöntem

 7. Bilim ve Felsefe

– Yöntem Açısından Bilim ve Felsefe

– Eğitim Açısından Bilim ve Felsefe

 8. Eğitim Felsefesinde Ana Akımlar

– Daimicilik (Perennializm)

– Esasicilik (Essentializm)

– İlerlemecilik (Progressivizm)

– Yeniden Oluşturmacılık (Reconstructionizm)

– Politeknik

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavı Konuları İndir-Siyaset Bilimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Dersleri-Siyaset Bilimi (İndirmek İçin Linke Tıklayınız)

 1. Siyaset Bilimi

         – Temel Kavramlar

 2. Siyaset Biliminin Temel Konu ve Alanları (Unesco)

 3. Siyasete Bakış

 4. Siyaset Biliminin Tarihsel Gelişimi

– Yunan Öncesi

– Eski Yunan

– Modern Öncesi Dönem

– Modern Dönem

   – Aydınlanma Dönemi

   – Ondokuzuncu Yüzyıl

 5. Siyaset Biliminin Faydalandığı Disiplinler

 6. Siyaset Biliminde Yeni Yaklaşımlar

– Hukuksal Yaklaşım

– Davranışçı-İstatistiksel Yaklaşım

– İşlevselci Yaklaşım

– Yapısalcı Yaklaşım

– Sistem Yaklaşımı

 7. Siyasal Sistem

– Siyasal Sistemin Alt Sistemleri

– Easton’un Sistem Analizi

– Maurice Duverger’in Sistem Modeli

 8. Hükümet Sistemleri

– Parlamenter Sistem

– Başkanlık Sistemi

– Yarı-Başkanlık Sistemi

 9. Siyasal Partiler

– Siyasal Partilerin İşlevleri

– Siyasal Partilerin Unsurları

– Parti Tipolojileri

– Parti Sistemleri

 10. Baskı ve Çıkar Grupları

– Baskı Gruplarının Türleri

– Baskı Yöntemleri

 11. Kamuoyu

– Kamuoyunun Oluşumunda Bireysel Kanaatlerin Etkisi

– Kamuoyunun Oluşumunda Bilgilerin Sapmaya Uğrayarak Algılanmasında Etkili Olan Faktörler (Alfred Sauvy)

– Kamuoyunun Oluşumunda Propaganda

– Totaliter ve Otoriter Sistemlerde Kamuoyu

– Çoğulcu-Demokratik Sistemlerde Kamuoyu

– Azgelişmiş Ülkelerde Kamuoyu

 12. Elitler (Seçkinler) Teorisi

– Klâsik Seçkinci Teoriler (Pareto-Mosca-Michels)

–Çağdaş (Demokratik) Seçkinci Toriler

 13. Devlet

– Devletin Tanımı

– Devleti Diğer Toplumsal Örgütlenmelerden Ayıran Temel Özellikler

– Devletin Asli Unsurları

– Plerson ve Devletin Sekiz Özelliği

– Devletin Kaynağına İlişkin Görüşler

– Devlet Şekilleri

14. İktidar

– İktidarın Tanımı

– Siyasal İktidarın Özellikleri

– Siyasal İktidarın İşlevleri

– Siyasal İktidarın Sınıflandırılması

– Siyasal İktidara İlişkin Meşruluk Teorileri

– Siyasal İktidar ve Egemenlik

15. Siyasal Gelişme ve Siyasal Gelişme Tipolojileri

– Edward Shills’in Tipolojisi

– Organski’nin Tipolojisi

– Gabriel Almond-Bingham Powell’in Tipolojisi

– David Apter’in Tipolojisi

16. Siyasal İdeolojiler

– İdeoloji

– İdeolojinin Öğeleri

– Başarılı İdeolojinin Koşulları

– İdeolojinin Açıklanması, Yayılması ve Tartışılması

– Çağdaş Siyasal İdeolojiler

– İdeolojimsiler

17. Demokrasi

– Demokrasi

– Demokrasinin Temel İlkeleri

– Demokrasinin Temel Nitelikleri

– Demokrasinin Erdemleri

– Demokrasi Modelleri

– Demokrasi ve Sivil Toplum

– Bir Ülkenin Demokratik Performansının Ölçülmesi

18. Seçimler

– Sınırlı Oy Hakkı

– Seçme Hakkının İlkeleri

– Seçim Sistemleri

19. Siyasal Kültür

20. Siyasal Davranış

21. Siyasal Toplumsallaşma

– Siyasal Toplumsallaşma Kuramları

22. Siyasal Katılım

– Siyasal Katılımı Etkileyen Faktörler

Açık Öğretim Sosyoloji

 Açıköğretim Sosyoloji Dersleri İle İlgili Ders Materyalleri Yakında Eklenecektir.

I. Yarıyıl

 • Sosyolojiye Giriş
 • Psikolojiye Giriş
 • Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
 • Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
 • Türkiye’nin Siyasal Gelişmesi
 • İktisada Giriş
 • Sosyal Politika
 • Temel Bilgi Teknolojileri I

 2. Yarıyıl

 • Birey ve Davranış
 • Etik
 • İnsan ve Toplum
 • Kültür Tarihi
 • Sembolik Mantık
 • Temel Bilgi Teknolojileri II
 • Türk Siyasal Hayatı

 3. Yarıyıl

 • Antropoloji
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
 • Felsefe
 • İstatistik
 • Klâsik Sosyoloji Tarihi
 • Siyaset Bilimi
 • Sosyal Psikoloji I
 • Toplumsal Değişme Kuramları

  4. Yarıyıl

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
 • Bilim Felsefesi
 • Eğitim Felsefesi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Kamu Yönetimi
 • Modern Sosyoloji Tarihi
 • Sosyal Psikoloji II

 5. Yarıyıl

 • Aile Sosyolojisi
 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları
 • Ekonomi Sosyolojisi
 • İngilizce I
 • Kültür Sosyolojisi
 • Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
 • Yeni Toplumsal Hareketler

 6. Yarıyıl

 • Endüstri Sosyolojisi
 • İngilizce II
 • Kent Sosyolojisi
 • Mantığın Gelişimi
 • Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler
 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik

 7. Yarıyıl

 • Çevre Sosyolojisi
 • Hukuk Sosyolojisi
 • İletişim Sosyolojisi
 • İngilizce III
 • Türk Dili I
 • Türkiye’de Sosyoloji
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

 8. Yarıyıl

 • Din ve Toplum
 • İngilizce IV
 • Klasik Mantık
 • Medya Sosyolojisi
 • Suç Sosyolojisi
 • Türk Dili II
 • Türk Sosyologları