Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavı Konuları İndir-Siyaset Bilimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Dersleri-Siyaset Bilimi (İndirmek İçin Linke Tıklayınız)

 1. Siyaset Bilimi

         – Temel Kavramlar

 2. Siyaset Biliminin Temel Konu ve Alanları (Unesco)

 3. Siyasete Bakış

 4. Siyaset Biliminin Tarihsel Gelişimi

– Yunan Öncesi

– Eski Yunan

– Modern Öncesi Dönem

– Modern Dönem

   – Aydınlanma Dönemi

   – Ondokuzuncu Yüzyıl

 5. Siyaset Biliminin Faydalandığı Disiplinler

 6. Siyaset Biliminde Yeni Yaklaşımlar

– Hukuksal Yaklaşım

– Davranışçı-İstatistiksel Yaklaşım

– İşlevselci Yaklaşım

– Yapısalcı Yaklaşım

– Sistem Yaklaşımı

 7. Siyasal Sistem

– Siyasal Sistemin Alt Sistemleri

– Easton’un Sistem Analizi

– Maurice Duverger’in Sistem Modeli

 8. Hükümet Sistemleri

– Parlamenter Sistem

– Başkanlık Sistemi

– Yarı-Başkanlık Sistemi

 9. Siyasal Partiler

– Siyasal Partilerin İşlevleri

– Siyasal Partilerin Unsurları

– Parti Tipolojileri

– Parti Sistemleri

 10. Baskı ve Çıkar Grupları

– Baskı Gruplarının Türleri

– Baskı Yöntemleri

 11. Kamuoyu

– Kamuoyunun Oluşumunda Bireysel Kanaatlerin Etkisi

– Kamuoyunun Oluşumunda Bilgilerin Sapmaya Uğrayarak Algılanmasında Etkili Olan Faktörler (Alfred Sauvy)

– Kamuoyunun Oluşumunda Propaganda

– Totaliter ve Otoriter Sistemlerde Kamuoyu

– Çoğulcu-Demokratik Sistemlerde Kamuoyu

– Azgelişmiş Ülkelerde Kamuoyu

 12. Elitler (Seçkinler) Teorisi

– Klâsik Seçkinci Teoriler (Pareto-Mosca-Michels)

–Çağdaş (Demokratik) Seçkinci Toriler

 13. Devlet

– Devletin Tanımı

– Devleti Diğer Toplumsal Örgütlenmelerden Ayıran Temel Özellikler

– Devletin Asli Unsurları

– Plerson ve Devletin Sekiz Özelliği

– Devletin Kaynağına İlişkin Görüşler

– Devlet Şekilleri

14. İktidar

– İktidarın Tanımı

– Siyasal İktidarın Özellikleri

– Siyasal İktidarın İşlevleri

– Siyasal İktidarın Sınıflandırılması

– Siyasal İktidara İlişkin Meşruluk Teorileri

– Siyasal İktidar ve Egemenlik

15. Siyasal Gelişme ve Siyasal Gelişme Tipolojileri

– Edward Shills’in Tipolojisi

– Organski’nin Tipolojisi

– Gabriel Almond-Bingham Powell’in Tipolojisi

– David Apter’in Tipolojisi

16. Siyasal İdeolojiler

– İdeoloji

– İdeolojinin Öğeleri

– Başarılı İdeolojinin Koşulları

– İdeolojinin Açıklanması, Yayılması ve Tartışılması

– Çağdaş Siyasal İdeolojiler

– İdeolojimsiler

17. Demokrasi

– Demokrasi

– Demokrasinin Temel İlkeleri

– Demokrasinin Temel Nitelikleri

– Demokrasinin Erdemleri

– Demokrasi Modelleri

– Demokrasi ve Sivil Toplum

– Bir Ülkenin Demokratik Performansının Ölçülmesi

18. Seçimler

– Sınırlı Oy Hakkı

– Seçme Hakkının İlkeleri

– Seçim Sistemleri

19. Siyasal Kültür

20. Siyasal Davranış

21. Siyasal Toplumsallaşma

– Siyasal Toplumsallaşma Kuramları

22. Siyasal Katılım

– Siyasal Katılımı Etkileyen Faktörler

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply